ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקנא

ב"ה, ו' אייר תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש במכ' ע"ד קביעות עתים שיש להם בלימוד הדא"ח, אף שמצטער אני אשר אחרי השנים הרבות שהוא ומשפחת... וכו' דרים ב... הנה לא עלה בידם לאסוף לכה"פ מנין של אנשים שישתתפו ג"כ בלימוד הדא"ח עמהם, והאומנם אפשר להיות שנתגלגלו הם וב"ב ל... רק בשביל פרנסה גשמית או בשביל העבודה [ד]תמיכת הישיבה?! ואף כי תמכין דאורייתא הוא ענין נעלה ביותר וכפירוש הזהר ותומכי' מאושר א"ת מאושר אלא מראשו (נתבאר במאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ד"ה עץ חיים היא למחזיקים בה, שמח"ת תרצ"ט) הנה אחכ"ז אסור לשכוח על התורה עצמה, כי א"א לצאת ידי חובתו במה שתומכים באחרים שהם ילמדו (עיין בזה כתובות דף קי"א ע"ב מי ששייך רק לעבודה כזו ויוצא בזה, משא"כ אלו שזכו להתחנך באהלה של תורה ובפרט בישיבת תומכי תמימים, הרי) פשיטא וברור שצריך ללמוד גם-כן בעצמו וגם לראות שגם אחרים ילמדו תורה הלזו שזכה הוא להיות שייך אלי', ובמילא צ"ל ברור בעיניו ובעיני משפחת... וכו' שהיותם ב... הוא לא רק ענין הקשור בגשמיות (אף כי בהמעולה שבגשמיות) אלא ג"כ ברוחניות - היינו שהם צריכים להיות המשפיע והצנור שע"י יאיר אור תורת החסידות ב... והסביבה וכיון שתובעים זה מאתם, בטח ניתנו להם הכחות להביא זה מהכח אל הפועל, וכשישתדלו בזה הרי כהבטחת אדמו"ר הזקן יצליחו.

בברכת הצלחה כללית ופרטית.