ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקנב

ב"ה, ו' אייר תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו (בלי הוראת זמן הכתיבה) אשר זוגתו תחי' הסכימה ללבוש שייטל, ויהי רצון מהשי"ת אשר תעשה זאת בלב שמח ובעגלא דידן תראה בעיני בשר תוספת ברכה והצלחה בענינה הן הכללים והן הפרטים בבריאות הנכונה ובפרנסה לו ולכל ב"ב שיחיו.

כן נהניתי לקרות במכתבו אשר קבע שיעור לימוד עם הרה"ח מו"ה... שי' וכן רואה יותר נחת בשיעורים הפרטים שלו, ומזמן לזמן בטח יוסיף נחת בזה וכפסק תורתנו הק' שמעלין בקדש שזהו חיוב על האדם, ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה הרי גם מלמעלה מעלין אותו מדרגא אל דרגא בקדש אשר בדרך ממילא מתמעטים הגבלות העולם הזה עד שאפילו ענינים הגשמים נעשים בלי צמצומים והגבלות כ"כ, ובמילא אפשר לעסוק בתורה ועבודה וגמילות חסדים מתוך הרחבת הנפש ומנוחת הגוף.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.

נ"ב: את הפ"נ אקרא כבקשתו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

א'תקנב

שייטל: ראה גם לעיל ח"ה אגת א'תלב. לקמן א'תתלב.