ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקנג

ב"ה, ו' אייר תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

נהניתי לקרות במכתבו ע"ד הנעשה עמדו לטוב, ובטח גם בענין בריאות זוגתו תחי' לעת קבלת מכתבי כבר חזרה לאיתנה כדבעי למהוי.

ומ"ש ע"ד אפשרית ההסתדרות בהישיבה תומכי תמימים במחנם הט' הנה חקרתי בזה וכפי הידיעות שקבלתי הנה לע"ע אין רואים אפשרית להסתדרות כזו, אבל מה שכותב במכתבו שיש לו שברון לב מהמצב שהוא שרוי בו וכנראה כוונתו למצבו בענין פרנסה גשמית, הנה נפלאתי עליו במאד מאד כי אחרי שראה הוא וזוגתו שיחיו וכל אלו הנמצאים בסביבתו נפלאות השי"ת במשך השנים שעברו וכן כאו"א מאתנו משארית הפליטה אשר הצילנו השי"ת בדרך נפלאה, כי לא מרובכם כו' הנה אחכ"ז אין מקום להיות בשברון לב ובפרט שנמצא עתה לפ"ע זמן קצר במדינה חדשה, ונכון יהי' לבו בטוח בהזן ומפרנס לכל אשר ימציא לו פרנסתו בעתו ובזמנו, ואז יתמה על עצמו מה שהי' נדמה לו שיש ממה להיות בשברון לב אף שלא הי' אלא ענין עובר וכו', ויה"ר מהשי"ת אשר יאחז בדרך הבעש"ט עפה"פ עבדו את ה' בשמחה, והיינו שאפילו בענין עבודת ה' דבכל דרכיך דעהו (רמב"ם הלכות דעות פ"ג, וטושו"ע סימן רל"א) הרי גם עבודה זו צריכה להיות בשמחה, ובמשך הזמן מובטחני ששמחה זו תהי' אצלו לא בדרך קבלת עול אלא שגם בשכלו יונח ויוקלט הענין שיש ממה להיות שמח לא רק מצד נפש האלקית כ"א אפילו מצד הגוף ונה"ב.

בברכה להסתדרות טובה בגו"ר.