ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקנו

ב"ה, י' אייר תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' עוסק בצ"צ

באמונה

מוה"ר מיכאל שי'

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי הקודם, הנני בזה עוד בשאלות דלקמן:

א) האם נתקיים בגערסיף הפטור להתלמידים מלבקר את בית הספר בימי הש"ק, ומובן אשר צריך להתאמץ בזה, כיון שהחלישות במקום אחד עלולה להחליש הענין גם במקומות אחרים.

ב) מה נעשה ע"ד הספרי', הסברא שתהי' בבית ועד העיר, אף שמעלה יש בדבר שיחדרו עי"ז לשם, אבל בכ"ז נחוץ יותר שתהי' באיזה מקום השייך לאהלי"י כדי שגם זה יכנס בפעולות אהלי"י ופרסומי העבודה, ובמילא יש לקוות שעי"ז יתקרבו בע"ב ויומשכו עוד תלמידים וכו' ובכלל צריכה להיות המטרה אשר הישיבה בפרט ואהלי"י בכלל יהיו לא רק בתי חינוך ותו לא מידי, אלא ג"כ מקומות שמשם יתפשט חיזוק בכל עניני יהדות שבמקומם וסביבותי'. מובן שכ"ז צריך להעשות באופן דיפלומטי.

ג) אתענין לדעת אם קבל כבר הספרים באנגלית שכתב אודותם זה מכבר, וכן אם יש מקום שיהיו ספרים אלו ג"כ בהספרי', או שזה עלול לגרום איזה קלות ונטי' ללימודים שאינם במחיצתנו...

ה) בנוגע לשאלתו ע"ד הבלאנק, הנה יש להוסיף שם גם ע"ד בתי ספר לנערות, ובנוגע לשאלתו אם להדפיס ג"כ הכתבת דכאן, הנה מפני שינוי הרוח במדינתם בענין היחס למדינות אחרות והחילוקי דיעות שבזה, חוששני קצת אם יהי' זה מודפס באופן קבוע עד שיתברר המצב, אבל יכול הוא לעשות חותם או גם להדפיס פתקאות אשר הכתבת שלי היא וכו', ולצרף פתקא זו להמכתבים אשר לפי דעתו צריך לצרפן להם.

ו) בנוגע לשאלתו ע"ד שהוצאי על המקוה וכו', לא הי' הסכמה ע"ז מהלשכה, הנה מפני הסדר שכ"כ השתדל בזה כ"ק מו"ח אדמו"ר, הנה כל ענין שאינו נמצא בתכנית העבודה, צריך הוא שקול הדעת של איזה אנשים, ולא דן יחידי, ובמילא גם ענין סיוע אם לבנין או לתקון מקוה שאינו נכנס ישר בעבודתינו, כ"א בעקיפין (כנ"ל באשר אם נמצא מוסד ליובאוויטשי באיזה מקום צריכה להיות ניכרת פעולתם בכל הענינים דיראת שמים), הרי סו"ס כדאית היא שהיתה ההוצאה, אלא שלמנוע בלבול הסדרים נחוץ הי' שיודיע מקודם להלשכה או לכאן ואח"כ להחליט בזה, אבל כיון שעשה עשוי ובטח כבר הכניס זה הסכום בהוצאות המאושרת ע"י הלשכה.

ז) באחד ממכתביו מזכיר ע"ד העתקת השמועסין לצרפת, ואם הדבר אפשר הוא ובפרט כמ"ש בא' ממכתביו שאינו קשור בהוצאות או רק הוצאות קטנות ביותר, אזי כדאי להתענין בזה, ובלבד שיהי' איש אחראי לבדוק ההעתק, וכן אם באפשרי לשלוח לכאן הגליונות לביקור לאחרי שיסודר הזאץ וקודם שיודפס היינו שעוד תהי' האפשרית לתקן אם ימצאו שגיאות, מובן שבאם יבוא הדבר לפועל, צריך להיות נעשה מחוברות השמועסין דשנים שעברו, כדי שתופיע החוברת בחדש המתאים, היינו שיקחו חוברת משנים שעברו מכשני חדשים לפני זמנה, ואז בטח תופיע החוברת בעתה ובזמנה.

ח) בדבר שאלתו אם כדאי לעשות בי"ס לנערות במכנז, הנה בודאי נכון הדבר ולא רק במכנז אלא גם בשאר המקומות ובפרט ובדיוק שלא יהיו ביחד עם הנערים, היינו לא רק שלא ילמדו בחדר אחד, אלא שלא ילמדו ג"כ באופן שהכניסה ויציאה להבנין יהי' דרך שער אחד ופתח אחת, ומה טוב אם רק באפשר שיהיו גם בבנינים נפרדים ורחובות, כי הזהירות [ב]ענינים כמו אלו, הריבוי בזה הרי זה משובח...

בברכת הצלחה בעבודתו.

א'תקנו

מוה"ר מיכאל: ליפסקר אגרות נוספות אליו - לעיל א'תקמז, ובהנסמן בהערות שם.

למכתבי הקודם: דלעיל א'תקמז.

הספרי': דלעיל ח"ה אגרת א'ער.

מהלשכה: לשכת הפליטים באירופה.