ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקנח

ב"ה, י' אייר תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

וכו'

מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו... שמחתי במאד להודע אשר במחנה יהודה סודרה המקוה כפי הוראות כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, וזוהי עוד ראי' ומופת מוחשי אז מען גייט מיטן אמת ותקיפות המתאימה, איז פאר דעם אמת ווערען אלע בטל, ומתקיימת הבטחת כ"ק אדמו"ר הזקן אשר ההולכים בעקבותיו יצליחו בעבודתם בתורה ומצות.

בברכה.

א'תקנח

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 475, והושלמה ע,פ העתק המזכירות.

מוה"ר דוד שי': חנזין. אגרות נוספות אליו - לעילח"ה א'תקו. לקמן א'תקנט. המקוה: ראה לעיל שם.

פאר דעם אמת ווערען אלע בטל: ראה גם לעיל אגרת א'תקמד.