ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקנט

ב"ה, י' אייר תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

וכו'

מוה"ר דוד שי'

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר

מאיר שי'

והוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר

זוסיא שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבם בו מודיעים שנבחרו מטעם אגודת חב"ד וצעירי אגודת חב"ד ורשת אהלי"י, להשתדל בדבר הרחבת המוסדות שבהזרם בלתי זרמי, (וקצת פליאה בעיני על שלא נתקבל פרטי-כל רשמי מאסיפה זו כמו שהי' המנהג עד עתה) הנה באתי בשתים:

א) כיון שלע"ע הענין נוגע רק למוסדות ליובאוויטש, הרי לכאורה אין לעשות מזה שאלה חדשה וענין חדש, כ"א סניף למה שהורשה זה מכבר היינו שמענתם צריכה להיות - ואולי גם לא בתורת מענה, אלא בהודעה בפשיטות שכיון שזה איזה שנים שקיימים מוסדות ליובאוויטש בזרם בלתי זרמי, והם בלוד ובספריא הנה כמו כל דבר חי הצומח ומתגדל, נתגדל ג"כ חוג מוסדות ליובאוויטש, ובמילא מייסדים עוד מוסדות חינוך במקום פלוני ופלוני, ומובן מעצמו שיש להם כל אלו הזכיות שהיו להמוסדות שנתייסדו לפני שנתיים, כיון שמיסדיהם הם אותה הקבוצה עצמה והטעמים שוים בשניהם, וכשיציעו הענין באופן כזה, הרי תועלת כפולה בזה, א) אין זה נותן מקום לשקו"ט אם ליתן הרשיון, ב) אין זה נוגע כלל וכלל להמצב הכללי והפלוגתא שבענין החינוך עתה - מאחורי הפרגוד - בין משרד החינוך והשרים החרדים, כיון שאין הם מחדשים דבר, אלא מוסיפים עוד איזה מוסד בהמשך להמוסדות הקיימים מכבר.

ב) אם יתראו עם מר שזר שי' הרי בטח ישתפו עמהם עכ"פ אחד מאלו שכבר דברו עמדו בענין זה והבטיח לסייע להם בזה, ומובן אשר טוב יותר שיתראו עם מר שז ר שי' קודם שידברו ע"ד הענין באופן רשמי עם המוסד שבידו ההחלטה הרשמית בזה,

כפי השמועה יסע מר שזר שי' מאה"ק ת"ו בשבועות הקרובים, ולכן כדאי למהר בדבר, נוסף על הטעם שבעוד שלשה שבועות מתחיל הרשום וכו'

בברכת הצלחה בעבודתם בקודש.

זה עתה נתקבל מכתבם מו' אייר, והברקתי בהתאם להנ"ל. וז"ל: "במענה למכתבם לדעתי יציעו יסוד המוסדות חינוך החדשים כהמשך למוסדות חינוך חב"ד הקיימים ומאושרים מכבר כבלתי זרמי. בברכה".

... ג) בהתאם לזה תקותי שלא יהיו אצלם קישויים וירשום לפתוח מוסדות חינוך בעוד איזה מקומות. ובטח יקויים גם בזה דיוק הבעש"ט: והי' ראשיתך מצער ועל ידי זה ואחריתך ישגה מאד.

ד) מוסג"פ סקריפט ע"ס נון שקל השתתפותי בהוצאות הכרוכות בהנ"ל...

בברכת הצלחה

מ. שניאורסאהן

עתה נתקבל מכתבם ובו מענה על קצת שאלותי ובטח יבוא המשך.

א'תקנט

מו"ה דוד שי': חנזין. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תקנח, ובהנסמן בהערות שם.

מוה"ר מאיר שי': בליזינסקי.

מוה"ר זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעילח"ה א'שפב, ובהנסמן בהערות שם.

הזרם בלתי זרמי: ראה לעיל אגרת א'תקלה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת א'תקעד.

דיוק הבעש"ט: ראה לעיל ח"ג אגרת תקנט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'תקצז.