ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקס

ב"ה, י' אייר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר

אליעזר שי'

שלום וברכה!

... מ"ש במכ' ע"ד האמור בלקו"ת שמיני ד"ה לויתן זה, שרוצה ללמוד הפשט ששחיטה בסכין פגום פסולה מפני ההפסק, ובמילא קשה ע"ז שהרי פסול סכין הפגום הוא משום דנקיב, כדאי' בחולין די"ז ע"ב (הובא ג"כ בשו"ת צ"צ יו"ד סימן ט"ז, שער המילואים סי' ס"ג. עיין שם),

הנה זה לשון הלקו"ת: שחיטה כזו פגומה גמורה היא מחמת ההפסק כו'. ולדידי הפירוש מתאים לשטחיות הלשון, שאף שבענין הפגימה יש כמה חילוקים כמובא בגמרא שם, אוגרת, מסוכסכת, עולה ויורד וכו' - ולזה אומר בלקו"ת אשר השחיטה בסנפיריו היא פגומה גמורה מחמת ההפסק (שיש בין חלקי הסנפירים), ואינו מדבר בטעם פסול הפגימה אלא באיכות הפגימה.

הערה דא"ג, מרז"ל דעשיית קניגיא, מבואר ג"כ בתו"ח פ' תולדות ד"ה ויתן לך, והוא באופן אחר ממ"ש בלקו"ת. כן מובא מאמר זה - בקצור הביאור - בס' שני המאורות עמוד יו"ד, (שכתוב על השער שזהו מאדמו"ר האמצעי, - וכן נרשם ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר בשלשלת החסידות שנדפס בתחלת הלוח [ה]יום יום - אבל כנראה מסגנון המאמרים - זהו מאמרים קצרים של רבינו הזקן שרשמם אדהאמ"צ).

א'תקס

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 177, והושלמה ע,פ צילום האגרת.

מוה"ר אליעזר: קרסיק. אגרות נוספותא ליו - לעיל 'תקלה, ובהנסמן בהערות שם.

כתוב על השער: ראה י. מונדשיין, קובץ יגדיל תורה נ.י. חוברת כח סי' לט.