ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקסב

ב"ה יו"ד אייר, תשי"ב

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מאיר ליבר שי'

שלום וברכה!

זה מזמן שלא שמעתי מהנעשה אתו ועם ב"ב שיחיו. ורצוני לפרש את הדבר אשר שלום לו ולכל ב"ב, וגם מצב הפרנסה היטב, בכ"ז ע"פ פסק תורתנו הק' שבמקום שיש לברר אין סומכין על החזקה (יו"ד בתחלתו). הרי בטח יודיע עד"ז בפירוש.

ומה שהעיר מאז מ"ש בתניא דף ל' שורה ז', וכחשו בה' - הנה הוא מלשון הכתוב ירמי' ה' פסוק י"ב, וראה ג"כ בספר דרך מצותיך מצות אחדות ה' בסופה (דף ס"ב ע"ב).

בברכת הצלחה בכל הנ"ל, וכן בעסקנות בשיעורים הנלמדים ברבים להגדילה ולהאדירה כדי שיהי' כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, א געזונטער פרייליכער זומער.

בברכה המחכה לבשו"ט.

א'תקסב

מהעתקה.

מוה"ר מאיר ליבר שי': קעלער. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ה א'תלד.