ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקסה

ב"ה, י"א אייר, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרב הגאון הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ סדרן

ופלפלן

סופר מהיר וכו' מהורש"י שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי כרך ג' של אנציקלופדי' תלמודית על ידי מר בר לב שי', ותשואות חן לכת"ר עבור התשורה היקרה.

אף שלא הי' הזמן גרמא לעיין בו בעיון הדרוש, אבל בכל זה בדפדפי בו, הנה גם בסקירה ראשונה ניכרת בו עבודה כבירה ומחקר רב בכל הספרות התלמודית, ראשונים ואחרונים ואחרוני אחרונים, וניכר בם כח הפועל בנפעל בסדר הטוב וצחות הלשון.

בלי ספק אשר ספר רב ערך זה יביא תועלת מרובה, ובפרט בתקופתנו אנו, אשר בעוה"ר אוצרות התורה סתומים לכמה וכמה מבני עמנו, ורבים אין שעתם פנוי' להתעמק במקורות וכו', הנה תפקיד חשוב ממלא ספר מסודר כזה, אשר בקל ימצאו בו תמצית המבוקש והמקורות מצויינים בו לכל הרוצה להתעמק בהם, נוסף על זה שהוא אוצר בלום בעד לומדי תורה והעוסקים בה.

ויישר חילו באורייתא לברך על המוגמר.

בברכת הצלחה בעבודתו, לזכות את הרבים באור תורה ובמאור שבה

מ. שניאורסאהן

א'תקסה

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'שנד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'תקסו. א'תשסח.