ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקסו

ב"ה, י"א אייר, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרב הגאון הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ סדרן

ופלפלן סופר

מהיר וכו' וכו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

ביקר אצלי לפני ימים אחדים מר בר לב שי' ומסר לי הכרך השלישי של האנציקלופדי' התלמודית ובקשני אם אפשר לי לסייע בהפצת ומכירת האנציקלופדי'.

ואחרי השקו"ט בזה נתתי לו מכתב בצורת מענה לכהדר"ג שי' על תשורתו, אשר העתקתו מוסג"פ, ותקותי אשר יביא לו התועלת הנרצה.

מובן אשר נוסף על זה אשתדל ככל האפשר לסייע לו...

אאשר בזה, אם כי באיחור זמן, קבלת מכתביו מט"ז שבט ומוצש"ק ויקרא, ובינתים בטח קבל את הקונטרסים והמכתבים המצורפים להם, וכן גם השדי-חמד, ובודאי יאשר קבלתם.

בנוגע להספרים, הנה לאחר הבירור אצל הר"ח שי' ליברמן, שהוא הי' הספרן אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר, אין סימן על הספרים, אלא שבחלק מהם ישנה כתובת שהם מהספרי' של שמואל ווינער, ואולי יעלה בידי להשיג תצלום מכתובת זו ואשלחנה, ואפנה במכתבים על פי הצעת כהדר"ג שי'.

ת"ח ת"ח לכהדר"ג שי' על השתדלותו ע"ע בעניני חב"ד שבאה"ק ת"ו, ושמחתי לקבל מכתב מאגו"ח ומהכפר שקרוב לודאי שיוכלו להשאר כלם בקבוצה אחת במקומם עתה, ובטח יתרבה גבולם במתישבים נוספים, כמו שכתבתי להנהלת הכפר שעתה יש להשתדל בזה ביותר.

בקשה לי לכהדר"ג שי'.. אולי יוכל כת"ר לברר אם ישנו היתר ובירור שעשו איזה תיקון בנוגע להמלוה של הממשלה בקשר לאיסור רבית שבזה, בטח ראה כת"ר את הפלפולים שהיו בזה בהירחון "הפרדס", אבל אין ההיתרים אשר שם משביעים רצון.

וכדי להשיב לשואלי דבר, רציתי לדעת אם נעשה איזה תיקון בזה, כי יש אנשים מוציאים קול שבאיזה משרד (אי אפשר לברר את שמו ושייכותו) עשו היתר עסקא כללי.

ות"ח מראש על טרחתו בבירור הדבר.

ת"ח ת"ח על ביקורו בישיבת לוד וכו'...

מר שרגאי שי' ביקר אצלי, אבל כיון שהי' זה קודם קריאת המגילה והיתה טרחה דצבורא, נשארה השיחה באמצע, וצריך הי' לבקר אצלי עוה"פ, אבל לא אסתייע מלתא, ואיני יודע הסיבה.

ואחרון אחרון חביב. בשמחה קראתי במכתבו אשר חוזר ומדפיס ספריו, ספר המועדים בהלכה, הערכות על אישים וספרים וסיפורי החסידים. ואף שמהם ראיתי רק את הראשון, הנה כבר איתמחי גברא, ותקותי אשר גם שאר ספריו מתאימים לכשרונות כהדר"ג ויכלתו, ומספיקים צורך של הציבור היהודי בכלל והחרדי בפרט. וחבל אשר כפי מכתבו לא עלתה בידו לעשות מילואים, כי נדפס ממאטריצן, באשר בטח מזמן לזמן נתוספו הערות והארות בתוך הספרים הנ"ל, וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש: צי אז גוט איז גוט איז בעסער ניט בעסער?.

ומובן שתודתי אמורה לו מראש אם תהי' לי ההזדמנות לקבל גם את שני ספריו האחרונים הנ"ל.

בברכת הצלחה בעבודתו לאריכות ימים ושנים טובות, ממולאות בפעולות טובות, אין טוב אלא תורה ופנימיות התורה, שהיא אילנא דחיי דבי' יפקון ישראל מגלותא ברחמי.

א'תקסו

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תקסה, ובהנסמן בהערות שם. הספרים: מספריית כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע שנשארו בווארשא, בעת הצלתו משם בחורף ת"ש.

בקבוצה אחת: ראה בזה לעיל ח"ה אגרות א'תסא. א'תפד. לקמן א'תשט. א'תשסז. פתגם: ראה גם לעיל אגרת א'תקמד.

* * *

ביום י"ג אייר נפטר מוה"ר ישראל ארי' ליב ע"ה, אחי - יבדלחט"א - כ"ק אדמו"ר שליט"א. לכן לא מופיעות כאן אגות בין הימים י"ג - כ' אייר. ראה גם לקמן אגרות א'תעה. א'תרו-ז. א'תרכה. א'תרלט. א'תרצט. א'תשמח.