ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקסז

ב"ה, כ' אייר, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי"י אשר באה"ק ת"ו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מיום ה' אמור, בו מבארים ע"ד האספה די"ג אייר וכן אשר פנו לאגו"ח ע"ד אמצעים עוזרים בהרישום וכו' ובטח בינתים כבר נתקבל מכתבי מענה על מכתבם, ובכ"ז אבוא עוד הפעם בביאור כוונתי ודעתי:

אשר אין מההכרח לכבוש תומ"י את כל המעברות וכו' אלא הנחוץ הוא להקים יסוד חזק של הנהלה ורשת (לערך עשרה חדרים), וכמו שמסרתי בע"פ ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה שי' גורארי', הנה יש להתחיל ביסוד האהלי"י באותן המקומות, שאו שישנו כבר בשם לחב"ד איזה אחיזה היינו שאנ"ש דרים בסמיכות מקום ועאכו"כ אם נמצאו בסמיכות ללוד או הכפר וכו' או במקומות כאלו שישנו בשם חומר טוב, היינו בחורים כאלו שיש תקוה שיכנסו בהקדם לאחת מישיבותינו, או שיעשו מהם משפיעים ומנהיגים וכו' ובמילא זה יהי' להם איזה הוראה ע"ד המקומות אשר להם הקדימה ביסוד אהלי"י.

מובן אשר מ"ש הנני המספר עשרה, אינו בדיוק ויכול להיות יותר מזה או פחות, ולא באתי אלא להורות שלע"ע הנה הכמות אינו נוגע כ"כ, וכמ"ש מכבר אין כדאי לעשות רעש ולהגדיל הכמות - כדי להקל השגת כל האמצעים והענינים הנצרכים לזה כמו רשיונות וכו' מבלי התנגדות חוקים כאלו שיראו מהתפשטות ליובאוויטש ביותר.

על מה שיש לדייק הוא, שבאלו המקומות שייסדו, יתנהל הענין באופן המתאים שיוכל לשמש דוגמא, ושיכשיר את המוחות להגדלת הרשת, היינו שישבעו רצון ההורים והתלמידים כו'.

מובן שאי אפשר לוותר משום טעם זה על הנקודה עיקרית, היינו שלעצמם בחשאי צריכים לדעת שסוכ"ס הכרח שישתדלו שהתלמידים יהיו חסידים ובמילא צריך להעשות הדבר בכיוון לזה, אבל בענין הסדר, טיב החינוך, הנקיון וכו' הנה לפעמים כדאי לוותר על הריבוי בכמות, ובפרט בשביל ריבוי האיכות.

קשה לבאר ולפרט כל הפרטים, כי זהו דבר שנקבע על אתר וצריכה להיות החלטה מתאימה לתנאי המקום, והשי"ת יצליחם בהצלחה מופלגה למעלה מדרך הטבע להגדיל תורה ולהאדירה במספר התשב"ר ולהעלותן מעלה דמעלין בקדש.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.