ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקע

ב"ה, כ"ג אייר, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ ובמלאכת

שמים וכו'

מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ט אייר, בו מבשר אשר הר"מ שי' הכהן שייעוויטש נעתר לבקשתם וקיבל עליו הנשיאות בביהכ"נ שלהם ומוסג"פ העתק מכתבי אליו, ויה"ר מהשי"ת אשר כל' הכתוב ישמח הוא בהם ו[י]שמחו בו בשמחה של תורה ובשמחה של מצוה ושמחה של תפלה שהם השלשה עמודים שעליהם העולם עומד, תורה עבודה וגמילות חסדים, ואשר יוכל הבית הכנסת שלהם לשמש דוגמא לבית הכנסת חסידי נוסח אר"י בכל הפרטים.

ולקראת חג השבועות הבע"ל הנני בזה לברכו כנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

לפלא שלא נענתי לע"ע על מכ' הקודם אליו.

בברכת החג.

א'תקע

מוה"ר יוסף: פלייער. אגרות נוספות אליו- לעילח"ה א'תכח. ובהנסמן בהערות שם.

נעתר לבקשתם: ראה לעיל ח"ה אגרות א'תפז-ח. אגרות שלאח"ז.