ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקעב

ב"ה, כ"ג אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מצרף הוא במכתבו, מה שמפריש בכל שבוע ושבוע, בטח ידוע לו מתקנת אושא דהמבזבז אל יבזבז יותר וכו' ואף שמבואר באגה"ק בענין הצדקה דשאני זמננו זה וכמבואר שם בארוכה, הנה בכ"ז גם בזה צריכה להיות איזה הגבלה, קשה לי לכתוב בזה יותר בפרטיות כיון שאיני יודע יסוד מנהגו, ובכלל הרי ענין הצדקה טוב הוא ואין למעלה הימנה וגם התועלת בגשמיות כפשוטה, אבל בכ"ז צריך הי' עוד הפעם לחשוב (אריינטראכטען) בדבר הסכומים ששולחם מדי שבוע בשבוע...

כבר מסרתי ע"י הרמח"א שי' אשר הנקודה בכל מה שהנני מדבר עמו בכל [פעם] ופעם בעת היותו כאן, הוא לפעול אצלו התרחבות הכלים, ואשר יביט על עצמו ולא בתור מקבל ועוזר למי שהוא... אלא בתור ב"כ ושלוחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, שם, ובמילא הרי עליו למלאות שליחותו וניתנו לו הכחות על זה, דבר ברור הוא אשר כוונת כ"ק מו"ח אדמו"ר היתה להפוך את... לעיר חסידותי, כמובן לאט לאט, וכמו כל עניני קדושה וכמ"ש לאט לאט אגרשנו מפניך, והיוצא מזה אשר כשמזדמן לו

היכירות - באקאנטשאפט - ע"י מי שהוא, או ע"י ענין ממוצע, הרי צריך הוא להביט על האיש והענין הממוצעים שאינם אלא תרופה כדי שיתגדל חוג ההיכירות שלו, ובמילא יוכל להשתמש לחדור בהשפעתו לעוד איזה קבוצה של אנשים ובמילא להשפיע על מהלך עוד איזה אנשים בהחזקת היהדות וסו"ס בהפצת תורת החסידות ומנהגי', ולכן לא שבעתי רצון ביותר שאחרי שהיתה אפשרות שיקבל היכירות עם... וכן שנתגדלה השפעתו שלו... הנה בכ"ז מחכה הוא להוראה באצבע וכו' ובאם אין משתמשים בהענין המזדמן להאדם, הרי סו"ס מאבדין אותו, וכמארז"ל לא ברא הקב"ה דבר בעולמו לבטלה, והאריכות בזה אך למותר, כיון שאמרו לו זה כמה וכמה פעמים אשר הכח והיכולת ניתנו לו, וכר נרחב לעבודה... ישנו, ואין הדבר חסר אלא הרצון, ער זאל זיך איינשפארען שצריך הוא דורכפירען רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר... ולא להביט ולהתחשב עם כל ההעלמות והסתרים אשר רובם ככולם אינם אלא דמיון, כי תשעים ותשע אחוז של כח המנגדים הוא רק זה, שיודעים שיראים מהם.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות מתוך הרחבה אמיתית.