ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקעג

ב"ה, כ"ג אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה וכו' מוה"ר יהודא צבי שי' פאגעלמאן, קבלתי הידיעה אשר התחיל בבנין בתים בוואוסטער כדי למכור אותם אח"כ ומבקש לעורר ר"ר שיהי' בהצלחה, וכן לקבל נחת מבנותיהם שתחינה.

הנה כשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקרא את הפ"נ למילוי בקשותיו,

אבל בטח מבין מעצמו ולמותר להעיר בזה אשר בכדי לקבל ברכות השי"ת צריכים לעשות כלים המתאימים לזה, שהם הכלים דתורה ומצות, ואם רק באפשרי הרי הכלים צריכים להיות מעין אותם הבקשות אשר זקוקים אליהן, וכן גם בזה הנה כדי שיהי' בנין הבתים ומכירתם בהצלחה, צריך הוא להמשיך הצלחה בביתו הוא, היינו שיהי' ביתו חדור ברוח של יראת שמים כפשוטו ממש שיהי' לו שיעורים קבועים בתורה, ואשר ביתו יתנהג בדרך המצוה וביראת שמים וככל אשר ירבה בהשתדלות המתאימה בהצלחת ביתו, היינו ברוחניות, כן תרבה הצלחתם בהבתים אשר בונה ויגדל הריוח הגשמי במכירתם לאחר זה,

נוסף על זה, הנה מהראוי, אשר יקח על עצמו עתה - כמובן בלי נדר - אשר כשימכור הבתים הנ"ל בריוח, יפריש מזה לצדקה מספר אחוזים (פראצענטער) ובלבד שתהי' הצדקה קשורה בענינים של יראת שמים, והשי"ת יעזרם ויברכם לקבל נחת מבנותיהם, אידישן נחת און פון זיך אליין אויך.

בברכה.