ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקעד

ב"ה, כ"ד אייר, תשי"ב

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה שלום דב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז אייר, בו כותב ע"ד השתתפותו בהעבודה לארגן את הזרם בלתי זרמי, ובטח הגיע בינתים מכתבי, מענה על מכתב הועד אודות השקפתי בכיוון עבודתם וארגון רשת זו, ובודאי עסקנותם הוא בכיוון זה.

נהניתי בפרט מהשתתפותו בהנ"ל, ותקותי חזקה אשר לא לבד שלא יגרע עי"ז בת"ת שלו, אלא שתקוים בו הבטחת רבינו הזקן (תו"א בתחלתו) אשר ע"י עסק הצדקה (בגשמיות וא"כ כ"ש ברוחניות) נעשים מוחו ולבו זכים אלף פאמים ככה, וע"פ המבואר בהגהות לדרוש זה (הנדפסים בלקו"ת לג' פרשיות) הנה אלף פעמים אינו בדרך גוזמא אלא ממש אלף פעמים ככה, היינו שבשעה אחת מצליח בלימודו (מוחו) כמו שהי' מצליח ע"ד הרגיל במשך אלף שעה, וכן בעבודת התפלה ובאהבת ישראל (לבו) נעשה אלף פעמים זכים וכנ"ל.

ובימים האלו דערב חג השבועות זמן מתן תורתנו הבע"ל הנה כפי המסופר במד"ר, הערבים לקבלת התורה, שעי"ז החליט השי"ת לתת את התורה לעמו ישראל, היו דוקא התינוקות, ולכן פשיטא אשר ההתעסקות בחינוך תשב"ר היא המסייעת לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות (כזה הי' לשון הברכה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בערבי חג השבועות).

בברכת חג שמח ות"ת ביר"ש.

א'תקעד

מו"ה שלום דב שי': ליפשיץ. אגרת נוספת אליו - לעילח"ד א'קצח.

מכתבי: דלעיל א'תקנט.