ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקעה

ב"ה, כ"ד אייר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

וכו'

מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

ת"ח על מכתבו מעש"ק העבר - אשר זה עתה נתקבל - והעיקר בעד התעסקותו בענין הטהרה וההלוי' כמ"ש במכתבו וכמו שכותב לי בזה הרב"צ שי' שם טוב שד"ר, ויה"ר מהשי"ת אז מען זאל נוצען איינע די אנדערע אויף פרייליכע זאכען.

וי"ל ע"ד הצחות במרז"ל מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה (כתובות י"ז ע"א) והוא כידוע אשר תכלית חכמה תשובה ומעש"ט, ובקבלת התורה היתה ההקדמה של נעשה לנשמע, וזהו מבטלין ת"ת בשביל ענין המצות שכללותם הוא הוצאת המת, היינו עטיו של נחש הקדמוני שהביא מיתה לעולם אפילו במבחר המין האנושי גם בהד' שלא הי' בהם חטא כלל, ולהכנסת כלה, היינו המשכת הקדושה שתכליתה הוא כליון והתכללות במהוע"צ ית'.

ובזה י"ל ג"כ הדיוק שאף שמעבירין את המת מלפני הכלה ובכן הרי צ"ל: מבטלין ת"ת להכנסת כלה (ואח"כ) להוצאת המת, ומקדים הוצאת המת, לפי שכן הוא סדר העבודה - סו"מ ואח"כ ועש"ט - משא"כ בהקדימה כשבאין בב"א - עשה דוחה ל"ת.

ואסיים מעין הפתיחה בתודה מקול"ע על השתדלותו, וגם השתדלות הרה"ג הוו"ח אי"א וכו' מוה"ר יהודא זאב שי' הלוי סג"ל בכל הנ"ל, ויה"ר מהשי"ת שנזכה כולנו להיות דבקים באלקים חיים ע"י תורת חיים שמתכוננים אנו כולנו לקבלה בזמן מ"ת הבע"ל וכנוסח ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בשמחה ובפנימיות.

בברכת החג.

א'תקעה

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 326, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר יצחק: דובאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'תקי, ובהנסמן בהערות שם.

הטהרה וההלוי': ראה לעיל הערה לאגרת א'תקסו.