ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקעז

ב"ה, כ"ד אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נצטערתי להודע, אשר בהשפעתו דא"ח בישיבת תו"ת, הנה הוא מבדיל בין התלמידים ויש כאלו שגרשם מלשמוע השיעור או שאין מתענין עמהם, וכו' וכו', ונפלאתי ביותר עליו, ווי קומט ער צו אזא דרך ולמי מאתנו יש רשות לגרש בחור או אברך מלשמוע שיעור בתניא או בחסידות ואדרבה הלא על כאו"א מאתנו להשתדל בכל עוז לספח את כל הראוי לזה אפילו במקצת וספי לי כתורא, וכמובא בכמה מהשיחות קדש, אשר מתחיל מהבעש"ט, איז מען געגאנגען צו דעם מקבל ולא כהעולמ'שע וכו', ומובן אשר ההליכה בזה הוא לא רק הליכה במקום גשמי, אלא גם הליכה וירידה ממדריגתו ולהתקרב ולהלביש הענינים באותיות מתאימות להמקבל שלע"ע עדיין נמצא למטה הימנו.

קשה עלי להאריך בענין זה... אבל הענין כואב, ותקותי אשר יתקנו כפי האפשרי, היינו שאפי' יש ס"ס אולי יועיל לתלמיד פלוני השמיעה בשיעורי דא"ח תניא וכו' הרי יספחו להשיעורים ויתענין בטובתו ומצבו, אשר בהתאם לזה הרי בלימוד מאמרים וקונטרסים יש לבחור באלו שיהי' להתלמידים איזה השגה בזה בשכלם האנושי ובלתי מפותח לע"ע.

בברכת החג.