ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקעט

ב"ה, כ"ד אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה וכו' מוה"ר שלום שי' פאזנער, שמחתי להודע אשר הוטב מצב בריאותו וכבר בא לביתו, ובטח ילך מצבו הלוך וטוב, וכידוע פסק רז"ל שמעלין בקדש, וכבר פסק הרמב"ם בהלכות דיעות פרק ד' אשר היות הגוף בריא מדרכי השם הוא, ובמילא גם זה נכנס בענין העלאה בקדש, וכ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר אשר פעם קרא אותו אביו והראה לו על ידו הק' ואמר, ווי טייער דאס איז אז צוליב דעם האט מען אויסגעגאסען אזויפיל תורה ומצות.

ולקראת חג השבועות הבע"ל זמן מתן תורתנו, אשר בעת מתן תורה היו כל ישראל בריאים (כמובא במדרש שמו"ר) הנה יזכהו השי"ת בבריאות הנכונה ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת חג שמח.

א'תקעט

כל ישראל בריאים: ראה גם לעיל אגרות א'תקסח. לקמן אגרת א'תרכ.