ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקפ

ב"ה, כ"ד אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב שאינו רואה סימן ברכה בלימודו,

הנה כבר פסקו רז"ל יגעתי ומצאתי תאמין לא יגעתי כו' וכיון שכן הוא הרי דבר ברור שאם רק ילמוד ביגיעה המתאימה, בטח יראה סימן ברכה בלימודו ובלבד שצריך להתאים לסדרי ההנהלה של הישיבה באופן לימודו בכדי שימהר להבאת ברכה בזה, והשי"ת יברכו בתלמוד תורה ביראת שמים בהצלחה.

בברכה.