ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקפא

ב"ה, כ"ד אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"א אייר, בו כותב ע"ד העגמ"נ שיש לו מהחברים הקשישים של ביהכ"נ שלו, וכנראה שזה פועל עליו ועל זוגתו שיחיו נמיכת הרוח. ונפלאתי עליו שהרי זה דבר רגיל בכל ענין של רבנות ועסקנות צבורית בקהלה חי', היינו אשר בין חברים מתעסקים בעניני הקהלה יש צדדים ואפשר אשר אחדים אינם שבעים רצון מהנ[הג]ות אלו המנהלים עניני הצבור, ואין להתפעל מזה, ובמדה האפשרית יש לפצות את דעתם, כמובן מבלי לוותר על הענינים העיקרים ועל כל אלו הדברים המביאים להתפתחות הקהלה, ובטח גם בעצמו הוא ימצא הדרך המתאימה שיהי' המקסימום של תועלת במינימום צער ואי שביעת רצון.

בהנוגע לשאלתו אם להתענין בדבר השגת דירה, הנה התענינות נכונה היא בזה, אף שלהעתיק לדירה חדשה אין כדאי בתחלת הקיץ כי אם בסיומו, והשי"ת יצליחם למצוא את המתאימה לפניהם הן לעניני הנהגת הבית הכנסת והת"ת והן בענין הדירה עצמה.

מ"ש שבדעתם לנסוע לכאן בעוד כחדש ימים לערך ולנסוע באוטא, הנה בטח יסעו בזהירות המתאימה וינפשו כפי הצורך, ואפשר כדאי שבדרך מסעם יתעכב בעיר אחת או שתים ולהשתדל בעניני יהדות בהנחוץ בשם, ואין אתנו יודע עד מה בדרכי השגחה העליונה, וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ובפרט אם מצורף לזה הוא ג"כ ענין של פועל, שמזריעה כזו בטח תהי' צמיחה אם תיכף או לאחר זמן.

אינו מזכיר דבר ע"ד בריאותו ובריאות זוגתו שיחיו ובודאי זהו סימן טוב.

איני יודע אם צריכים לעורר את מר ומרת... אשר מה שהבטיחו ע"ד הנהגה בטהרת המשפחה, הנה זה לא רק קודם ואחר הלידה אלא ג"כ עתה וכל ימי חייהם, כמדומה לי שהי' זה בפשיטות מסגנון שיחתינו, אבל בכ"ז בענין עיקרי כמו הנ"ל אפשר אין כדאי להשאיר הדבר בספק ובאופן דיפלומטי אבל ברור להדגיש את זה.

בברכת חג השבועות שמח וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.