ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקפג

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' אייר, בו שואל חוו"ד בענין קביעות זמן חתונתו בשעה טובה ומוצלחת:

הנה לדעתי אם אין מניעות בדבר נכון הדבר אשר יקבענה בחדש אלול הבע"ל שהוא חדש הרחמים און א מזל'דיקער חדש לחתונות, ויה"ר מהשי"ת שיהי' בנינם בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה מוארים במאור שבתורה שהיא תורת החסידות.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

נ"ב: לפלא שלא שמעתי ממנו זה זמן רב בנוגע למה שמדפיס במכ"ע, וכן בענין התקדמות העבודה בהעתקת הבית רבי ללשון הקדש, ובטח יודיע עד"ז במכתבו הבא.

א'תקפג

מו"ה אברהם חנוך שי': גליצנשטיין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'שסה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'תשנד.

בחדש אלול: ראה גם לקמן אגרת א'תרפז.

העבודה בהעתקת הבית רבי: דלעיל שם. ראה גם לקמן שם.