ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקפד

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מג' אייר, ובינתים בטח הגיע המענה שלי על שאלתם שנשלח ע"ש הנהלת הרשת ובמילא גם הוא בתוכם.

ומ"ש בענין מצבו הפרטי והדוחק בפרנסה, הנה גדול זכות התעסקותו בעבודה הקדושה דיסוד והרחבת רשת אהלי"י ליובאוויטש אשר הם ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נשיא דורנו, להשפיע לו ולכל ב"ב שי' המצטרך להם בגשמיות וברוחניות, וכמ"ש אם בחקותי תלכו ופרש"י שתהיו עמלים בתורה גו' ונתתי גשמיכם בעתם, ואי' הפי' ע"ז בספרים שכל ענינים הגשמיים ינתנו ועוד זה שיהי[ו] בעתם, ויה"ר מהשי"ת שיראה זה גם בעיני בשר ובקרוב ממש.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות לו ולכל חברי ההנהלה שיחיו.