ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקפה

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המודיע אשר נכנס ללמוד בישיבת תורת אמת, ומבקש ברכה להצליח בלימודו,

הנה ידוע פסק רז"ל יגעתי ומצאתי תאמין, והדבר בידו הוא, ובפרט בימי סגולה האלו דההכנה לקבלת התורה, ויחקוק בלבו ומוחו אופן ההכנה לקבלת התורה שהוא נעשה ונשמע, ששני הענינים גם יחד ישנם בלימוד התורה גופא, היינו שלכל לראש צריך לעסוק בלימוד התורה מתוך קבלת עול, אף שאינו מבין עדיין הנחיצות של יגיעת נפש ויגיעת בשר בזה, ורק אח"כ יזכה לנשמע, ובאופן כזה הרי מקבלים את התורה וזוכים ללמדה בהצלחה ביראת שמים ולכווין אל האמת, וכמובא כ"ז בכמה מקומות בתורת החסידות היא תורת דברי אלקים חיים.

בברכה לת"ת ביראת שמים.