ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקפו

ב"ה, כ"ו אייר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אלי' זאב שי'

שלום וברכה!

בת"ח קבלתי הקול קורא שהדפיס בנוגע להמקוה, וטוב אשר נעשה זה באידיש, ומהראוי ג"כ לפרסם עכ"פ בקיצור ובתוכן המתאים גם בשפת המדינה, ומוסג"פ טופס מהקו"ק שנדפס בעתו ע"י מחנה ישראל, וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

בברכת חג השבועות שמח ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

א'תקפו

מוה"ר אלי' זאב: ברנהולץ, טורונטו. אגרות נוספת אליו - לעילח"ד תתעז. *) ואז יהי' מושבע ג"כ. ויש בזה מה שאין בזה. ואכ"מ.