ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקפח

ב"ה, כ"ו אייר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מט"ז אייר עם הפ"נ המוסג"ב אשר לכשאהי' - בל"נ - על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקראם, ובטח יעורר ר"ר על כל הנזכרים בהם לכאו"א להמצטרך לו, והשי"ת יזכהו לבשר בשו"ט בזה.

ב) נהניתי לקרות במכ' בענין חזרת משניות בע"פ, וידוע עד כמה הפליגו בזה רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכמובא בכ"מ בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר. בטח ראה ג"כ מה שכתבתי הנראה לפע"ד בגודל הענין גם ע"פ נגלה דתורה אשר נדפס בשעתו בקובץ ליובאוויטש.

ג) מה ששואל חוו"ד בזה שחושב להתחיל בלימוד וחזרת ש"ס בע"פ, הנה איני מבין כוונתו בהר"ת ש"ס, אם זה כנ"ל בנוגע למשניות, אשר אז נכון הדבר במאד וכנ"ל, או שזהו לימוד הגמרא. ומהראוי הי' אשר מזמן לזמן יחזור בע"פ פרקי תניא ובפרט י"ב פרקים הראשונים עם ההקדמה, שדבר עד"ז כ"ק מו"ח אדמו"ר בשיחתו הק' שמח"ת תרצ"א-ריגא.

ד) מ"ש בנוגע להמקוה, אתענין לדעת אם מתקיימת היא כפי רצון כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, ואם גם לא, אם קל הדבר בטח יתקנה באופן שתתאים לרצון הנ"ל.

ה) נצטערתי במאד מ"ש שבענין החינוך לע"ע לא נעשה בזה שום דבר כי כל הנוער מבקר בביה"ס הכללי, ונפלא בעיני הדבר, כי הרי בכמה וכמה מדינות כן הוא החוק, ובכ"ז מתקנים ג"כ שיעורים נוספים, יותר מדויק שיעורים עיקריים שבהם ילמדו ענינים העיקרים בשביל בני ובנות ישראל, וכמו דינים, ברכות, חומש עם פירוש רש"י וכו', ומה שאמר לו אחד המורים שאין ההורים רוצים בזה, הנה אין כדאי להשתמש בכח האמונה בענינים כמו אלו, ובפרט שידוע פסק הרמב"ם המובא בכ"מ בדא"ח, אשר בפנימיות לבבו חפץ כאו"א מישראל לקיים רצון הבורא וכו'. ועיין ג"כ בתניא פרק מ"א (נ"ח ע"א) וז"ל: אבל יחוד נפשו והתכללותה באור ה' להיות לאחדים בזה חפץ כל אחד מישראל באמת לאמיתו בכל לב ובכל נפש מאהבה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל לדבקה בה' כו' עכ"ל, וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ובפרט כשיראו בהם אשר כוונתם היא לטובת הענין עצמו בלי פניות צדדיות, ומקוה ומחכה הנני לבשו"ט אשר התחילו בפעולה זו אשר אז בטח יצליחו.

ו) ובמה שכותב, שלחזור מאמרי דא"ח בהלשון כמו שהוא, השומעים אינם מבינים, ובמילא יש חשש שלא יבואו כלל לשמוע המאמר, ושואל אם יוסיף בזה מאיזה ספרי דרוש, הנה לכאורה מהראוי הי' שלא לערב התבן עם הבר, ואם מוכרח הדבר להרחיב הביאור, בטח יוכל למצוא ביאורים המתאימים בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר או במכתבים וסיפורים וכיו"ב, ואם ג"ז לא יספיק הרי טוב יותר לקחת בי' ממה שמדברים בעתותי התועדות החסידים אשר אז יהי' הלבוש באיזה ערך להדבר המלובש בו, משא"כ ספרי דרוש וכו' וד"ל.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

א'תקפח

חלקה נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 478, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר מרדכי: פרלוב. מילנו. אגרות נוספות אליו - עילח"ג תלח, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן א'תשכ. א'תתכד.

מה שכתבתי: לעיל ח"א אגרת קלב.

הגמ'... בע"פ: ראה לקמן אגרת א'תשכ.

בנוגע להמקוה: ראה לקמן שם. לעיל אגרת א'תקמז, ובהנסמן בהערות שם.