ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקפט

ב"ה, כ"ו אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מט' אייר, בו כותב שיש לו עגמ"נ מזה שאין לו מענה ממני על מכתביו, והנה כבר כתבתי לכמה מאנ"ש שי' אשר משתדל הנני למלאות את בקשותיהם כפי יכולתי וכן לקרוא את הפ"נ שלהם על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהקדם, אבל בנוגע לההודעה עד"ז הנה אין זה תלוי כ"כ בי, מפני רוב הטרדה והעגמ"נ וריבוי המכתבים המתקבלים ויה"ר מהשי"ת אשר יצליח בזמן ובעבודה למלאות רצון כאו"א גם בזה, ובכ"א אם יש להם עגמ"נ, אין לזה כל יסוד כי אין זה החסרון בהם, אלא במה שאין די זמן אצלי וכו'.

ב) במ"ש שהנכבדות שהציעו לבתו תחי' נפסק הדבר, ושואל דעתי, כיון שבקרוב יתמלאו לה טו"ב שנה, אם לחשוב כעת אודות שידוך עבורה או לחכות:

הנה לדעתי, אין כדאי לאחוז באחד משני הקצוות, אלא להיות מעונין בזה וצ"ל בניחותא, ושלא בחפזון, ובטח לעת הראוי יראה השי"ת דרך בנוגע לענין זה.

כן בשאלתו אם להשתדל דוקא אודות תמים, אין הדיוק בזה נראה לי ובלבד שיהי' המוצע בציור כזה שאפשר לעשותו לתמים, היינו שיהי' שייך לקביעות עתים בתורה הנגלה ובתורת החסידות והנהגה בדרכי החסידים ומנהגי', אשר אז יש לקוות שבהשפעה המתאימה מבתו והשפעת אנ"ש שי' יעשה לתמים.

... כידוע לכ' כבר העירותי את אנ"ש שי' במחנם, אשר צריכים היו להשתמש ולנצל את העתונים המופיעים במדינתם לפרסם בהם מזמן לזמן ובפרט לפני החגים ומועדים, ענינים מתורת החסידות וסיפורי החסידים המתאימים לכיוון זה, והרי סוף סוף בא העת לדחות את החשך בכל קצוי תבל ובכל פנותי' אשר זהו הכנה והקדמה לאותו היום המקווה, אשר לילה כיום יאיר.

בברכה לפרנסה בהרחבה והצלחה בעבודתו בקדש בענינים הציבוריים ולרוב נחת אידישן נחת חסידישן נחת מכל יו"ח ביחד עם זוגתו שיחיו וברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.