ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקצב

ב"ה, כ"ו אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומש"כ לי שמתאוננים הם שבזמן האחרון, העסקים שלהם הולכים בקושי, הנה אפשר שבשנה העברה צמצמו במקצת בנתינת הצדקה לעניני תורה ויראת שמים, ולכן מהראוי שמכאן ולהבא יוסיפו בזה, ובמדה שנראית בעיניהם שהוא למעלה מהמגיע מהם, וידועה הבטחת הקב"ה, עשר בשביל שתתעשר, ובמצות הצדקה בפרט הרי אומר השי"ת, ובחנוני נא בזאת.

כן מהראוי אשר הנשים שלהם תחי' הנה קודם הדלקת נרות בכל עש"ק וערב יום טוב, יתנו איזה סכום (קטן) לצדקת רבי מאיר בעל הנס - רמבעה"ן - והשי"ת יצליחם אותם נשיהם בניהם ובנותיהם שיחיו בהמצטרך להם, ויזכו כולם לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות בתוך כלל ישראל.

בברכת החג.