ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקצג

ב"ה, כ"ו אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בשעתו קבלתי מכתבו מד' אייר, וכבקשתו הזכרתיו ואת זוגתו שיחיו כשהייתי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם.

ומה שמתאונן על מצבו ברוחניות ונדמה לו שההזזה לטובה היא רק עד ארגיעה וכו', הנה ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר אז מען טאר ניט ריידען קיין לשון הרע אויף א אידן און אויך ניט אויף זיך אליין, וידוע ג"כ המבואר בדרושי דא"ח עה"פ היינו כחולמים (ראה תו"א ר"פ וישב ועוד) אשר אף שלאחר ההזזה לטובה מוצאים א"ע במצב ההיפך ח"ו, הנה בכ"ז אפשר אשר בשעת ההזזה היתה אמיתית, וכמו בחלום, שאפשר להיות חיבור שני הפכים. ובכל אופן גם אם הוא כדבריו, הרי התאוננות אין זה עצה ע"ז, ועשי' לעילא, ולהתחיל מדברים ה"פשוטים" ביותר וכמו שמירת שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר בחומש תהלים ותניא (שבטח ידועים לו) ומסיים בהפצת המעיינות היינו להשפיע על סביבתו שתהי' סביבה חסידותית כדבעי. כ"ז הם עצות בדוקות ומנוסות שתתקבל התפלה הנובעת מעמקי הלב, שהשי"ת יעזרו להיות גאר א אנדערער, וכשהולכים בדרך סלולה זו ועוסקים בזה אדעתי' דנפשי' שזה קרוב לכאו"א ולא עוד אלא שקרוב הוא מאד וכמבואר בתניא, הנה מצליח השי"ת שסו"ס משתנים ומתהפכים אפילו ממהות למהות, והשי"ת יצליחו לבשר טובות אשר יפעול על הסביבה שלו שתעשה חסידותית, ובדרך ממילא תהי' זה ג"כ הוכחה שגם הוא עולה במעלות הטוב.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

א'תקצג

פתגם... לשון הרע: ראה גם לעיל ח"ג אגרת תשנג. לקמן א'תרכא. א'תרמב. א'תרנח.