ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקצו

ב"ה, כ"ח אייר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה

וכו'

מוה"ר מרדכי דוב שי'

שלום וברכה!

בזה באתי לעוררו בקשר עם חג השבועות הבע"ל, והימים שלפניו ולאחריו, בענין התעוררות מיוחדה בנוגע להפצת התורה בין בע"ב ובפרט בין הדור הצעיר, וכמבואר במד"ר שהילדים הם שהיו הערבים שעי"ז החליט הקב"ה ענין נתינת התורה לעם ישראל, ובודאי ישנו עוד זמן לעשות ההכנות הדרושות לזה, ואין כוונתי בזה רק אליו בלבד, כי בטח יש לו ג"כ השפעה והיכירות בעוד בתי כנסיות, ובפרט אלו הסמוכים למקום דירתו, ולכן לראות אשר גם בהם ינצלו את ימי חג השבועות הבע"ל לתכלית זו, ות"ח על שיבשר טובות בזה...

א'תקצו

מוה"ר מרדכי דוב: אלטיין.