ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקצז

ב"ה, א' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת אהלי יוסף יצחק - ליובאוויטש

אשר באוסטראליא,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפרטי-כל שלהם מהאסיפה אשר בה מציעים לקחת ולמנות לר"י את הרב שלום שי' הכהן גוטניק, ושואלים חוו"ד בזה:

לדעתי נכון הדבר, ובטח לא יסרב הנ"ל מלקבל על עצמו מינוי זה, כי אף שלחד גיסא ארז"ל לא שררה כו' אלא עבדות כו' אבל בכ"ז כיון שאפי' ריש גרגותא משמיא קא ממני לי', הרי עאכו"כ ר"י אשר עליו להשפיע תורת ה' להתלמידים ובעיקר ההשתדלות להרבות גבולם בתלמידים טובים, וכיון שאחדים מישראל בחרו בו, הרי בטח יתנו לו כחות ע"ז למלא התפקיד כדבעי, והשי"ת יצליחו ויצליחם שיתרבה מספר התלמידים ביותר ושתגדל ג"כ באיכות התלמידים, ואין להתפעל מזה שכנהוג בעת הראשונה ובמדינה חדשה לע"ע מספר התלמידים מצער הוא, וכידוע דיוק הבעש"ט כפי שמסרו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והי' ראשיתך מצער, ועל ידי זה ואחריתך ישגא מאד, ובפרט בימים אלו דלפני חג השבועות זמן מתן תורתנו, שכמסופר ברז"ל, התשב"ר הם הערבים שהם החליטו דעת השי"ת לתת התורה לעם ישראל, הנה ימים מסוגלים הם לעורר הדברים גם עתה שיוכלו לאמר, בנינו ערבים בעדנו, הבנים אלו התלמידים, ובמספר רב בכמות ובאיכות.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות והצלחה בעב' בקודש להגדיל תורה ביר"ש.

א'תקצז

דיוק הבעש"ט: ראה לעיל א'תקנט, ובהנסמן בהערות שם.