ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקצח

ב"ה, א' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר שלמה

שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתב[י]ו מכ"ג וכ"ה אייר, ולכשתתקבל החבילת ספרים שמזכיר במכתבו זה וגם במכ' הקודם, יודיעוהו, ות"ח מראש על טרחתו עד עתה, ובקשה רבה גם על להבא.

ומה שמסיים במכתבו שמסתפק הוא בענין הספרים שנדפסו בליווארנא וכן אלו שנדפסו בירושלים ת"ו - וכנראה שמסתפק הוא מל' ספק ולא מלשון סיפוק - אין כאן מקום לספק, כי גם ליוואראנא וירושלים הם מקומות דפוס חשובים של הספרדים, וכידוע.

בברכה להצלחה בעבודתו בקדש, שזה ישמש ג"כ צנור וכלי להמשכת וקבלת ברכות השי"ת בכל המצטרך לו ולכל ב"ב שיחיו ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

מ. שניאורסאהן

זה עתה נתקבלו שתי חבילות ספרים, ות"ח ת"ח.

א'תקצח

מוה"ר שלמה שי': מטוסוב. אגרות נוספותא ליו - לעיל א'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.

החבילת ספרים: ראה לעיל שם.

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 358.