ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תר

ב"ה, א' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו אם הסכום שהפרישו הוא וזוגתו שיחיו לצדקה, אפשר לקנות בהם ספרים או ליתנם לאיזה קופה של צדקה:

הנה ינתנו לצדקה ויוכל לחלקם לאיזה חלקים, היינו למוסדות החינוך דליובאוויטש, באה"ק ת"ו, בברונא, בעיר פאריז, ובאפריקה, ומה טוב שיחלקם לארבעה חלקים שוים, והשי"ת יזכהו ואת כל ב"ב שיחיו בטוב גשמי ורוחני ויזכו לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר