ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תרא

ב"ה, א' סיון, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

... כיון שכפי מכתבו הנה הכלה היא בת כהן, הרי עפ"י דרז"ל צריך הוא להוסיף כח בלימודו ובשיעוריו בתורה למען שיתקרב למעלת תואר תלמיד חכם עכ"פ כפי יכולתו.

אינו כותב למתי קבעו זמן הנשואין בשעה טובה ומוצלחת, ומהראוי אשר נוסף על שיעוריו הנ"ל ישתדל לגמור את המשניות כל הששה סדרים אם יש עדיין איזה חדשים עד זמן החתונה, או עכ"פ סדר אחד או שנים אם זמן החתונה בקרוב, ובכל אופן ילמוד מסכת כלה. ויתן השי"ת שיהי' הכל בשעה טובה ומוצלחת ולמזל טוב.