ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תרב

ב"ה, א' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ה אייר, ונצטערתי לקרות בו שרפו ידיהם בענין ההתעסקות בהישיבה בראותם שמספר התלמידים נתמעט, וישנם עוד קישויים והעלמות והסתרים, ועליהם להביט על כל הנ"ל אשר מנסה ה"א אתכם וגו'. ואם יעמדו בנסיון הרי יראו פרי טוב בעמלם והצלחה בדרך למעלה מהטבע בטבע, ואף שדרוש לעשות כל הדרוש ע"י טבע, אבל - לדעת שסו"ס ה"ז ענין שכללותו למעלה מדרך הטבע, וכמו שראו בפעולותיהם בשדה החינוך בהיותם במדינתם לפנים ואח"כ בעברם בדרך - בפאקינג ובנסעם בפאריז ובברונא, ובמילא גם עתה במדינתם יהי' באופן כזה, ובפרט - ניט אפלאזען זיך ולהיות בטוח שכ"ק מו"ח אדמו"ר וועט אויספירען גם ב... וכשיגשו בהנחה זו לפעולותיהם הרי מזמן לזמן יתעלה ענין הישיבה, וועט זיך גאר אנדערש ארבעטען, ואחכה לבשו"ט בזה...