ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תרג

ב"ה, א' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום א' במדבר... הנה מספר התלמידים מועט הוא ומחפשים עתה עצות ותחבולות כדי להרבות מספרם:

הנה כפי שהראה הנסיון עד עתה ובמדינות שונות אחת מחברתה, הרי במרץ הראוי ובעקשנות המתאימה הנה סו"ס הצליחו תמיד אנ"ש שי' לייסד מוסדות חינוך משלהם ובמספר תלמידים אשר הולך וגדול מזמן לזמן, ובלבד שלא יתנו מקום לרפיון ידים ולנפילת רוח מפני הקישויים ההעלמות וההסתרים, ונשען על זה הנה תקותי חזקה אשר באם יתנהגו במקומם עתה ג"כ בתוקף הנ"ל, בלי ספק יצליחו בריבוי כמות התלמידים ואח"כ גם בהגדלת איכותם...

ובימים האלו דלפני חג השבועות זמן מ"ת, שמסופר ברז"ל שלא קיבל הקב"ה ערבות עד שאמרו בנינו יהיו ערבים בעדנו, הנה יזכו גם הוא וחבריו... לזכות הגדולה דהמצאת ערבים אלו בין הנוער דעירם ומדינתם עתה, וכאו"א מאתנו יזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולהמשיכה אח"כ על כל השנה כולה, ובמילא - לקיום היעוד: ונתתי גשמיכם בעתם גו'.

בברכת חג שמח.