ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תרו

ב"ה, ג' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אליעזר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ד אייר, ויהי רצון מהשי"ת שיקוים היעוד ובלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים, ומוסג"פ קיצור ממה שאמרתי למנחמי בי"ט אייר.

המחכה לבשו"ט מבריאות זוג' תי' ושלו וחותם בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

מ. שניאורבאהן

א'תרו

מוה"ר אליעזר: קרסיק. אגרות נוספות אליו- לעיל א'תקלה, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבו: תנחומים. ראה לעיל הערה לאגרת א'תקסו.

מה שאמרתי למנחמי: קטע נעתק בלקו"ש ח"ג ע' 976 בשוה"ג.