ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תרח

ב"ה, ג' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

ועד הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק

ליובאוויטש

באה"ק ת"ו,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"א אייר, ועל מקצת משאלותיהם יש עליהם מענה בתוכן מכתביי הקודמים, ואחכה עתה למכתב מפורט מתוכן דיבורם עם מר... אשר כפי מכתבם צריכים היו היום לבקר אצלו.

נהניתי לקרות במכתבם מהתוצאות שהיו בענין המגבית להוצאות יסוד הרשת, אשר סו"ס ראו במוחש גם הם אשר לב ישראל ער הוא לענינים של תורה ומצוה ובפרט ענינים הקשורים באילנא דחייא פנימיות התורה תורת החסידות דרכי החסידות ומנהגי החסידות, אבל כבר כתבתי שבתחלת הדבר כדאי הוא לסדר באופן שלא יהיו הוצאות גדולות, והוא מכמה טעמים וכפי השערתי הנה בהתחלת העבודה יש אפשרות לסדר זה באופן שלא יהי' עי"ז גרעון בהעבודה גופא.

המחכה לבשו"ט ובברכה

להצלחה בעבודתם בקדש

ולקבלת התורה בשמחה

ובפנימיות.

נתקבל המברק שלהם וטלגרפתי לאגו"ח וצאגו"ח לגייס האבר' והת' המתאימים. ואחכה לבשו"ט.