ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תרי

ב"ה, ג' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"א אייר, אחרי הדומי' הארוכה שנצטערתי עלי' מבלי ידעי ברור הסיבה לזה, ות"ל אשר כפי שכותב שלום לו ולכל ב"ב שיחיו, ובטח למרות מה שכותב במכתבו ע"ד הקישויים ההפרעות השונות שיש לו, וכפי המבואר בתורת דא"ח [א]"ז אלא העלמות והסתרים שניתנו כדי להתגבר עליהם ולאכפיא סט"א אשר עי"ז יתגלה יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין, ובמילא אין להצטער ע"ז כ"כ, ואדרבה יש מקום לשמחה, וכמבואר בתניא פרק כ"ז ול"א יעויין שם.

ובימים האלו דהכנה לקבלת התורה הנני בזה לסיים מכתבי בברכה - בנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות, ויה"ר מהשי"ת אשר כת"ר שי' יאיר גם את סביבתו באופן זה להאירם בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכת החג.