ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תריא

ב"ה, ג' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

... ב) כפי שמסר לי הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרמח"א שי' חדקוב מתוכן מכתבו אליו, הנה כנראה שעד עתה לא קבל אשור קבלתי את התשורה היקרה ששלח לי, והיא כתי"ק כ"ק מו"ח אדמו"ר פתקא קטנה בכמות וגדולה ביותר באיכות בד"ה אל אלקים ה', והנני מאשר את זה בכאן בתוספת ת"ח ת"ח על תשורתו היקרה, ותקותי שבמשך הזמן הנה אפשר יהי' לפרסם עכ"פ איזה קטעים ממנה בביאור קצת לתועלת הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

ג) במ"ש לזמן פת שחרית, הנה יעויין בפסקי דינים להצ"צ לאו"ח סימן פ"ט שמסקנתו שם שפת שחרית הוא אחר התפלה, אבל אם הרופאים מייעצים שצריך לאכול דוקא בבקר בבקר בודאי צריך להשמע להוראתם, אבל אין זה פת שחרית המוזכר בש"ס, ובענינים אלו בפרט תלוי הדבר באופן עבודתו בעבודת התפלה אם היא באריכות א"ל כו', וידוע פתגם הצ"צ, אז גלייכער עסען צוליב דאוונען ווי דאוונען צוליב עסען, וכפשוטו הוא שטוב יותר שיאכל קודם התפלה אם עי"ז תהי' תפלתו מסודרה יותר מאשר יאכל דוקא לאחר התפלה ואז תבלבלו בעבודת התפלה וכו' וד"ל.

ד) בענין רשימת המאמרים שנמצאו בהביכל שאצל קרובו, הנה הי' כדאי להשתדל אצלם שילוו לי הביכל למשך איזה זמן, ונכון יהי' לבם בטוח שבאם הי' זה ע"מ להחזיר, אחזירו, ואם בשו"א אינו יכול לפעול זה, הרי אפשר יוכל לבדוק המאמרים ולהשוותם כפי המבואר ברשימת המאמרים שצירף למכתבו, והוספתי ברשימתו מאמר בספרים הנדפסים - לברר אם זהו המאמר והענינים או שרק ההתחלה אחת היא, ות"ח על טרחתו בזה.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שיחיו ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

א'תריא

מוה"ר ניסן: עבער.

פתקא: שבאגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ב גרת תרלב.

פתגם הצ"צ: באג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ד ע' שח. לקמן אגרת א'תרס.