ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תריג

ב"ה, ג' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו, בו כותב לי מצב רוחו והסברא שהי' אצלו בענין סידורו על להבא, אבל סוף דבר החליט לטובה להשאר בהישיבה ולהמשיך לימודו, ושואל חוות דעתי בזה:

הנה ברור הדבר אשר החלטתו טובה ונכונה במאד, ונכונה לא רק מפני ענין הרוחניות אלא גם בגשמיות, וראינו זה במוחש ובפרט בשנים האחרונות, עד כמה נאמנו דברי רז"ל שאין אדם יודע במה משתכר, והחשבונות שעושים בפרט פרטיות איך להכין את עצמו לדרכו בחיים, הנה ברובא דרובא אינם מצליחים, וביחוד בנוגע אליו הנה דעתי ברורה אשר הצלחתו וטובתו בגשמיות וברוחניות גם יחד, היא שימשיך בלימודו בישיבת תו"ת בלוד ויספוג בנפשו רוח חסידות ותוקף הדעת תוקף אמיתי (בלי עקשנות ח"ו) הדרוש כ"כ לאיש הישראלי בכל עת בכלל ובפרט בימינו אלה, וגדולה זכות אביו וא"ז למהר הדבר באופן שיכיר ויראה את טובתו בזה במוחש גם בעיני בשר, והשי"ת יזכהו לתלמוד תורה ביראת שמים ובהצלחה כפשוטה, לערנען אסך, פארשטיין גוט, און נעמען גרונטיק ובפנימיות, וזה יהי' ג"כ הצנור והכלי להמשכת כל המצטרך לו ברוחניות ובגשמיות.

בברכת ת"ת ביר"ש וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

נ"ב: אינו מזכיר במכתבו ע"ד אמו תחי' ובטח השלום אתה, וימסור לה ברכתי לחג שבועות שמח ולקבל רב נחת אידישן נחת חסידישן נחת ממנו מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף גם יחד.

א'תריג

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 391.