ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תריז

ב"ה, ג' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר מיכאל שי' שד"ר

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' במדבר:

א) כנראה ממכתבו הנה מפחד הוא פחד שוא שיש מי שרוצה לבטל או עכ"פ להחליש את הישיבה במכנז, אין חשש זה כל יסוד, כי אף שמכמה טעמים ובכללו הטעם שכותב במכתבו, מוכרח להיות מוסד מטעם ליובאוויטש בקסבלנקה, מקום לשם באים תיירים ובאי כח מוסדות שונים מאה"ב, אה"ק ת"ו מאירופה וכו', אבל בכ"ז המוסד היותר גבוה, היינו עיקר הישיבה אצ"ל בקסבלנקה, מפני תנאי המקום, ותפקיד זה יהי' על המוסד במכנז, ויה"ר שיתחזק ביראת שמים, וואס צו גוט איז ניטא קיין שיעור, ובמילא כפ"ע היר"ש מבטלין ממנו יראת בשר ודם.

ב) במ"ש שישנם מקומות שבטל התיקון וההשתדלות לפוטרם מהבת"ס בש"ק, הנה חבר שאינו מודיע יותר פרטים בזה, ובטח יגיעוני הידיעות בזה - כמו שכותב במכ' - מהר"ש שי'.

ג) בשאלתו אם בזמן החופש כשייסדו בית רבקה, יסדרו שם גם לימודי חול, הנה לדעתי כיון שישנה הטענה מיוחדה שזהו זמן חופש ומוסד חדש, ובמילא אין להרבות בהוצאות, ולכן התחילו בלימודי קדש בלבד ובמשך הזמן וכו' ובמשך חדשי הקיץ יהי' בידם לברר הענין כדבעי, אם מוכרח הדבר גם ללימודי חול אם לא אבל בכ"א לא להתחיל בזה, כי בענינים כמו אלו קשה יהי' לבטל הדבר אח"כ גם אם ירצו...

ו) אתענין לדעת יותר בפרטיות בנוגע להמקואות של הספרדים אם נהגו באיזה קולות מיוחדות שאינם מקובלים אצלינו, (בהנוגע לבנין המקוה ואופנה)...

ז) בנוגע לשאלתו אם ליתן הסכום י"ד אלף לתקן המקוה בהכפר, הנה בכלל אין כדאי להרגיל הדבר, שלוקחים אנו ע"ע את כל ההוצאות של איזה ענין שיהי' בעיר או בכפר, ובכל דבר ודבר יש לשתף בההוצאות ג"כ את תושבי המקום, אלא שבכל מקום ומקום לפי ערכו, יש לקבוע את מספר האחוזים (פראצענטען) שלוקחים ע"ע אנו, והחלק שעל תושבי המקום לתת...

ט) אקוה אשר ימים אלו בא למדינתם שלוחי האברך הרה"ג וו"ח אי"א מו"ה שלום שי' חאסקינד, ומתאים למכתבי מכבר, ינצלו (אויסניצין) את שהותו במרוקה באופן היותר פעיל לרומם את רוח התלמידים באהלי"י ולחזק התקשרותם לתורת החסידות דרכי החסידות ומנהגי החסידות.

י) בטח גם על להבא יכתוב בפרטיות ע"ד כל הענינים וכבר ארז"ל שאין לקצר במקום שאמרו להאריך.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולהצלחה בעבודתו בקדש.

א'תריז

מוה"ר מיכאל: ליפסקר. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תקמז, ובהנסמן בהערות שם.

מהר"ש: מה"ר שלמה שי' מטוסוב.

למכתבי: דלעיל א'תקמו.