ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תריח

ב"ה, ג' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה אייר, ות"ח על הבשו"ט אשר בו מהטבת מצב בריאות אלו ששאלתי אודותם.

ב) מ"ש ע"ד נפילת הרוח של... הנה הזכות והחובה מוטלת על זקני אנ"ש לעודד את רוחם, ואדרבה לעודדם אשר כיון שמייסר אותם השי"ת בדאגות של פרנסה ותמורת זה הנה הולך מצב בריאות... הלוך וטוב ובטח גם בענין הפרנסה הנה יש בזה דאגה יותר מאשר הענין דורש ומחייב, הנה עליהם להיות בשמחה מתמורה וחילוף זה, ושמחה פורץ גדר אשר יבטלו ג"כ הדאגות מעליהם ויזכו לפרנסה בהרחבה, נוסף על בריאות הנכונה...

ובודאי ימצאו אותיות המתאימות וזמן המתאים לעידוד זה.

... ולקראת זמן מ"ת הבע"ל, הנני בזה לברך אותו ועל ידו את תלמידיו ומושפעיו לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

נ"ב: נוסח זה "לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות" הוא נוסח ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר לחג שבועות.

באשר יצא לאור עתה ספר המאמרים תש"ט, הכולל המאמרים דשנת הנ"ל הנה הצעתי לאנ"ש... שילמדו בחדש זה ובימים דלפניו ולאחריו, מאמרי שבועות תש"ט וכן השיחות והמכתבים שנדפסו בקונט' דשבועות תש"ט הוא קונטרס ס"ו, ומטובו לפרסם את זה בתוככי אנ"ש שיחיו.