ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תרכ

ב"ה, ג' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בודאי ידוע לו מספור רז"ל אשר לזמן מתן תורה הנה כל ישראל נעשו בריאים ושלמים, ומובא בשם כתבי האריז"ל (הוא בספר לב דוד להחיד"א), עה"פ והימים האלה נזכרים ונעשים שכשהענינים נזכרים כדבעי הרי הם נעשים, היינו שממשיכים כל הענינים וההשפעות דימים האלו, ואיחולי בזה לכת"ר שי' אשר בימי הגבלה והכנה למ"ת הנה יצליח דבר ההכנה כדבעי ובודאי יומשך לו עי"ז שיהי' בריא ושלם ולקבלת התורה - בנוסח ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר - בשמחה ובפנימיות.

בברכת חג שמח.

א'תרכ

מספור רז"ל: ראה גם לעיל אגרות א'תקסח. א'תקעט.