ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תרכב

ב"ה, ג' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת כולל חב"ד,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מי"ז אייר בו מודיעים ע"ד הגדלת והתפתחות מפעל "גמ"ח קרן נחום דוב דענבערג שע"י כ"ח" ובחרו בהנהלה מורחבת, הנה יה"ר מהשי"ת אשר תהי' עבודתם גם מכאן ולהבא בהצלחה, ובהצלחה הן מצד המפעל והן מצד הלוים, וכמרז"ל גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה, שגמ"ח הוא גם לעשירים, ובטח שמים לב ביחוד לעזר במקרים כאלו שעוזרים להלוה לסדר מקור פרנסה קבוע, אשר אז כדאי לוותר על איזה מדרישת המפעל מאת הלוה, ובלבד להושיט עזר להעשות לחי מפרנס את עצמו.

ומובן גודל ערך הגמ"ח גם מזה, ששלשת האבות שאברהם הוא בקו הגמ"ח ויצחק קו העבודה ויעקב יושב אהלים תורה שבכתב ותושבע"פ, הנה הראשון בהם הענין דגמ"ח, אברהם הגדול בענקים, ויה"ר מהשי"ת אשר ע"י שנדבק בדרכיו שמה הוא ג"ח אף אתה גמ"ח הנה נזכה לקבל את התורה תורת חסד בשמחה ובפנימיות.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

א'תרכב

נדפסה בלקו"ש חי,א ע' 299, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.