ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תרמד

ב"ה, י"ט סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ וכו'

מוה"ר דובער שי'

שלום וברכה!

מכתבו מז' ניסן בעתו נתקבל, בו כותב ע"ד סידור הכתבים מעזבונו של מו"ז הרה"ג והרה"ח מוהרשיל"א זצ"ל, ומאז לא שמעתי ממנו מאומה, אף שכתב שמיד אחר חגה"פ יתחילו בעבודת סידור הכתבים וכו'.

בטח נודע לו שהולכים ונדפסים כמה ענינים מכתבי יד, שלפעמים יש בהם כמה שגיאות, וכשאפשר להשוות עם עוד כתב יד, הרי לעתים תכופות יוצא הדבר מתוקן בהרבה יותר, ולכן ההקדם בהנ"ל ישובח, ומובן אשר הוצאות המשלוח יהי' עלי לסלקם בצירוף ת"ח.

בברכה המחכה לבשו"ט.

א'תרמד

מוה"ר דובער: אליעזרוב. אגרת נוספת אליו לקמן א'תשעד.

הכתבים מעזבונו: ראה גם לקמן אגרת א'תרנב.