ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תרפח

ב"ה, ז' תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ה' העבר, בו כותב ע"ד מצבו וכן ע"ד כאב רגלו הימנית.

והנה ידוע אשר רגל ברוחניות הוא ענין הצדקה וענין האמונה, ובמילא למרות מצבו הדחוק שנמצא הוא ביותר עליו להוסיף כח להשתדל ביותר הן בענין נתינת הצדקה וכן בענין האמונה פשוטה ובטחון חזק בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות, אשר ישלח לו רפואתו שלימה ומפליא לעשות להפוך את מצבו מן הקצה אל הקצה, והצנור והכלי להמשכת וקבלת ברכות אלו הם הקביעות עתים בתורת הנגלה ובתורת החסידות והידור בקיום המצות והשי"ת יצליחו ויזכהו לבשר בשו"ט בהנ"ל.

בברכה.

א'תרפח

רגל... האמונה: ראה גם לעיל ח"ג אגרת שלד. ח"ד אגרת תתקעט.