ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תשז

ב"ה, י"ד תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... כיון שכותב במכתבו שזהו ענין דשני אחים ושתי אחיות, הנה מאן דלא קפיד לא קפדינן עמי', והי' מהראוי אם באפשרי הוא שידורו לאחרי חתונתם בעיירות שונות...

א'תשז

דשני אחים ושני אחיות: ראה לעיל ח"ג אגרות תקכב. תקלד. אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ח"ב אגרת תקמ.