ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תשלד

ב"ה, כ"ד תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... כבר בא העת שיוצרכו לעוררו ע"ד השפעה וזהירות נוספת ולא ע"ד ענינים עיקרים, והעיקר שיזכור ויתעורר ע"ד כוונת ענין התמימים שצריכים להיות נרות להאיר דוקא, ובטח בהכירו אותו ימצא האותיות המתאימות אשר סוכ"ס זאל עם דאס דורכנעמען, וידוע ג"כ פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר (וכמדומה שנעתק ג"כ בהיום יום) אשר אף שאפיית לחם הוא דבר נחוץ, אבל היכול להתעסק בענינים דאבנים טובות ומרגליות, ותמורת זה מתעסק הוא בהנ"ל, ה"ז שלא כדבעי כלל וכלל.

א'תשלד

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 342,

בהיום יום: כ"ה ניסן.