ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תשמח

ב"ה, ב' מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

דודתי הרבנית מנב"ת הצנועה והכבודה

מרת רחל תחי'

ברכה ושלום!

זה עתה קבלתי מכתבה מכ"ד תמוז, בו כותבת אשר נודע לה ע"ד האסון מפטירת אחי ז"ל וממהר הנני לענות על שאלתה, אשר כבוד אמי שליט"א אינה יודעת על דבר זה מאומה ומשתדלים בכל עוז ותעצומות להעלים ממנה כל הענין מפני מצב בריאותה והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו לבשר אך בשורות טובות זא"ז בגשמיות וברוחניות.

בברכה שתרווה רוב נחת וענג מבתה וחתנה שיחיו מתוך בריאות הנכונה ובאריכות ימים ושנים טובות.

ב"ד מכבדה ומברכה.

א'תשמח

מרת רחל: שניאורסאהן, אשרת רבי שלום שלמה, דוד כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מפטירת אחי: ראה לעיל בהערה לאגרת א'תקסו.