ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תשמט

ב"ה, ב' מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר הלל שי'

שלום וברכה!

זה מזמן שהנני מתכונן לקיים הבטחתי מ"ש לו מכבר לענות כראוי על מכתביו בצירוף מאמר הרה"צ והרה"ג וכו' וכו' אאזמו"ר הרב"ש, ד"ה עולת תמיד, וקיצור המאמר נפתלי אילה שלוחה משנת תרכ"ז וכן המפתחות מהבוך 20, המתחיל "וזה אשר תעשה" שאשרתי קבלתם זה מכבר, אבל מפני רוב הטרדות לא עלתה בידי עד עתה, ואבוא עכ"פ בקיצור.

ב)... שאפשר ביכלעך אלו הם מאותם שהיו שייכים לכ"ק מו"ח אדמו"ר שביניהם היו גם ביכלעך שקנו אצל החסידים או שנתנו החסידים במתנה ובמילא אפשר שיהי' רשום באיזה ביכל שהוא שייך לפלוני ונמסר אח"כ לכ"ק מו"ח אדמו"ר או גם לאביו כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע...

ג) כנראה מהקיצור דמאמר נפתלי אילה שלוחה, הנהו מיוסד על מאמר ד"ה זה שנדפס בס' אור התורה על בראשית להצמח צדק, אבל רק מיוסד כנראה, מהתוכן ששלחו אלי המאמר הוא באריכות יותר מהנדפס ובכ"ז אם ישנו במחנם ס' אור התורה (הי' בין ספרי ש"ב הרש"ז שי' שניאורסאהן) כדאי להשוות עם הנדפס ובטח יודיעני בזה, ואם יראו שאינו הנדפס באור התורה, אזי כדאי להעתיק במילואו ואפשר יודפס בתור מילוי לס' תרכ"ז שנדפס בשנה העברה, שמאמר זה חסר בו.

ד) אם ימשך זמן עריכת המפתחות, אזי מטובו להודיעני מספר הע' והתחלת כל ביכל, היינו ד"ה של המאמר הראשון והשני בו, וכן אם יש על הגב (רוקען) או הטאוועל איזה נומער כתיבה וכיו"ב... ומטובו למסור בשמי רוב תודה ות"ח לגיסו הרה"ח מוה"ר שלום שי' שכפי מכתבו סייע בידו בהעתקת המאמר עריכת המפתחות וכו' ובטח גם להבא יעזור לו בהנ"ל ות"ח גם על עזרתו וסיוע שלו להבא...

ו) לאות תודה מוסג"פ המילואים לרשימות איכה, ר"ד מה שאמרתי להתלמידים הנוסעים בשליחות המרכז לעניני חינוך, להחזקת רוח היהדות בהערים דארצוה"ב אבל באמת תוכן הדבורים נוגע לכל אחד ואחת מישראל, כי הנשמה הרי מקומה תחת כסא הכבוד שמשם נחצבה וירדה בסתר המדרי' עד עוה"ז הגשמי והחומרי, ולכן אין רצונה לרדת, וכמרז"ל בע"כ אתה חי, ובכ"ז הרי דוקא ע"י ירידה זו מאיגרא רמה, אפשרית העלי' גדולה ביותר וכמבואר בכ"מ בדא"ח, ואף שאין הענין מובן ע"פ שכל, ובפרט בעבודה הפרטית שניתנה לכל נשמה, הנה ע"ז נאמר אך בגורל תחלק הארץ וכמבואר בהרשימה המצו"פ.

בברכה

א'תשמט

מוה"ר הלל שי': פעווזנער.

ביכלעך אלו:מעזבון הרד"צ חן שנמצאו אז בפריז. ראה לעיל אגרת א'תרצט. יודפס בתור מילוי: אמנם נדפס בהוצאה שני' ע' תנ.

מוה"ר שלום שי': איידלמאן.